CZŁONKOSTWO

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odpowiada warunkom określonym w statucie i przez swe oświadczenie zadeklarowała przystąpienie do stowarzyszenia w celu realizacji jego zadań statutowych. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji. Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Biura GTPS lub wysłać wypełniony skan na e-mail: gtps09@wp.pl Bliższych informacji udziela Biuro GTPS.