GALERIA PUNKT


REGULAMIN GALERII

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji wystaw i funkcjonowania Galerii Punkt „GTPS”, zwanej dalej Galerią.

2. Galeria jest przestrzenią wystawienniczą Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku posiadającego osobowość prawną. Organem stanowiącym jest Zarząd GTPS. Podstawą działania Galerii jest działalność statutowa GTPS.

3. Galeria mieści się w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki w Gdańsku, ul. Chlebnicka 2, I p.

4. Galeria jest miejscem promocji i upowszechniania działalności plastycznej, literackiej, teatralnej, muzycznej, filmowej, baletowej oraz innych środowisk artystycznych twórców profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych.

5. Wystawę lub wydarzenie w Galerii można zorganizować po akceptacji przez Zarząd GTPS oraz uiszczeniu opłaty na cele statutowe GTPS w wysokości:

 • wystawa 2-tygodniowa dla Członka GTPS:
  – raz na 3 lata Członkowi GTPS przysługuje darmowa wystawa
  – 200 zł brutto, gdy wystawa Członka GTPS odbywa się częściej niż raz na trzy lata
 • wystawa 2-tygodniowa dla Artysty Niezrzeszonego: 500 zł brutto
 • inne wydarzenie artystyczne: literackie, teatralne, muzyczne, filmowe itp. trwające 1 dzień dla Członka GTPS: bezpłatne
 • inne wydarzenie artystyczne: literackie, teatralne, muzyczne, filmowe itp. trwające 1 dzień dla Artysty Niezrzeszonego: 100 zł brutto
 • udostępnienie Galerii w innych przypadkach (trwające więcej niż jeden dzień): decyzję o wysokości opłaty podejmuje Zarząd GTPS

5a. Wpłata musi być dokonana w Biurze GTPS lub na konto bankowe na jeden miesiąc przed ustalonym terminem wydarzenia artystycznego.

§ 2 ZASADY ZARZĄDZANIA GALERIĄ „PUNKT” GTPS

1. Biuro GTPS przyjmuje wnioski zgłaszane przez Artystów należących do GTPS oraz Artystów Niezrzeszonych, zwanych dalej Wnioskującymi i przedstawia je do akceptacji Zarządowi GTPS.

1a. Wszyscy chętni do organizacji różnorodnych zamierzeń artystycznych muszą napisać prośbę do Zarządu GTPS celem akceptacji: prośba dotycząca wystawy – pismo do końca listopada roku przed następnym rokiem wystawienniczym, a pozostałe wydarzenia jak: koncerty, spotkania poetyckie, kabarety i inne – terminy realizacji do uzgodnienia z Zarządem.

2. Zarząd GTPS wyznacza Kuratorów tworzących program wystawienniczy na okres kadencji:
– prof. Marek Model – Wiceprzewodniczący Zarządu
– Stanisław Olesiejuk – Wiceprzewodniczący Zarządu

2a. Kuratorzy ustalają towarzyszącą wernisażowi laudację.

3. Zarząd GTPS podejmuje decyzje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.

4. Kuratorzy w porozumieniu z Zarządem GTPS i Biurem GTPS ustalają terminy wystaw.

5. Biuro GTPS w porozumieniu z Zarządem GTPS ustala terminy innych wydarzeń artystycznych oraz je koordynuje.

6. Wystawa w Galerii trwa dwa tygodnie.

7. Galeria jest czynna w godzinach pracy biura: wtorki i czwartki – 10:00 do 16:00 oraz środy – 11:00 do 16:00.

8. Wystawy indywidualne bezpłatne tego samego Wnioskującego – Artysty Zrzeszonego nie mogą odbywać się częściej niż co 3 lata. Wystawy indywidualne tego samego Wnioskującego – Artysty Niezrzeszonego nie mogą odbywać się częściej niż co 2 lata.

9. Wernisaże wystaw w Galerii odbywają się w piątki o godz. 17:00.

§ 3 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioskujący, którzy chcą zorganizować wystawę lub inne wydarzenie artystyczne w Galerii zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku oraz dokumentów wymienionych w par. 3 pkt.2 przesyłając je na adres gtps09@wp.pl lub składając w Biurze GTPS w Gdańsku, ul. Chlebnicka 2, II p.

2. Wniosek do pobrania na stronie www.gtps.art.pl w zakładce Regulamin powinien zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika(ów)
 • dane teleadresowe Wnioskującego
 • tytuł wystawy lub wydarzenia
 • proponowany termin
 • projekt wystawy lub wydarzenia
 • portfolio uczestnika(ów) wraz z materiałami w wersji cyfrowej do celów promocyjnych
 • zapotrzebowanie na sprzęt audiowizualny

2a. GTPS jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wnioskującego. Jednocześnie oświadcza, że nie udostępnia w/w danych osobom trzecim.

3. Zarząd GTPS jest zobowiązany do rozpatrzenia złożonego wniosku na najbliższym posiedzeniu i poinformowania o swojej decyzji Wnioskującego w terminie 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Decyzje Zarządu GTPS są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 4 ZOBOWIĄZANIA GALERII

1. Galeria zapewnia druk afiszów (15 sztuk) i zaproszeń (50 sztuk).

2. Galeria drogą elektroniczną powiadamia o wystawie lub wydarzeniu wszystkich adresatów Newslettera GTPS oraz udostępnia informacje na FB GTPS, stronie www.gtps.art.pl, portalu www.trojmiasto.pl. oraz innych portalach społecznościowych o tematyce artystycznej.

3. Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy lub innego wydarzenia. Prace może ubezpieczyć wystawiający na własny koszt.

§ 5 ZOBOWIĄZANIA WNIOSKUJĄCEGO

1. Wnioskujący realizujący wystawę lub inne wydarzenie w Galerii jest zobowiązany przygotować zestaw prac lub innych materiałów, dostarczyć je do Galerii, zamontować i zdemontować wystawę oraz pozostawić po sobie porządek.

1a. Wnioskujący jest zobowiązany do montażu prac zgodnie z istniejącym systemem zawieszeń. Obowiązuje bezwzględny zakaz wbijania gwoździ oraz montowanie innych elementów generujących uszkodzenie powierzchni ścian. Koszty naprawy uszkodzenia ścian ponosi Artysta wystawiający prace w Galerii „PUNKT”.

2. Wnioskujący dysponuje dwudniowym okresem poprzedzającym wystawę lub wydarzenie na montaż oraz takim samym czasem na demontaż.

2a. W przypadku przekroczenia terminów i nieodebrania prac lub materiałów GTPS naliczy karę umowną w wys. 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

3. Wnioskujący o realizację wystawy lub innego wydarzenia w Galerii zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Galerii.

§ 6 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. GTPS zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Galerii, jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek stowarzyszenia.

2. Wernisaże odbywają się w godzinach 17:00 – 19:00.

3. Na terenie Galerii zabronione jest:

 • palenie tytoniu
 • wnoszenie własnego alkoholu
 • spożywanie alkoholu, z wyjątkiem poczęstunku dostarczonego przez obsługę Galerii
 • używanie ognia
 • zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego
§ 7 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga wyłącznie Zarząd GTPS.

Regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2020 r.