O TOWARZYSTWIE

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki ma charakter stowarzyszenia otwartego, do którego należeć mogą zarówno twórcy, jak i odbiorcy kultury. Działalność Towarzystwa dotyczy sfer sztuk plastycznych, literatury, muzyki i teatru. GTPS jest wydawcą dwumiesięcznika „Autograf” o zasięgu ogólnopolskim; organizuje coroczny, ogólnokrajowy Konkurs Poetycki „O Laur Czerwonej Róży” (w 2019 r. odbyła się 60. edycja konkursu); corocznie organizuje konkurs na Pomorską Grafikę Roku (w 2019 r. – 48. edycja konkursu). Galeria „PUNKT” prezentuje wystawy plastyczne, prezentuje dokonania twórców środowiska gdańskiego, a także artystów spoza Pomorza. Wydajemy tomiki poetyckie i prozatorskie o charakterze promocyjnym dla autorów ze środowiska gdańskiego. Organizujemy spotkania literackie, spotkania z artystami i ludźmi kultury. Corocznie przyznawane są Honorowe Nagrody GTPS za działalność twórczą w roku poprzednim (zobacz zakładka Honorowe Nagrody GTPS). Imprezy organizowane przez Towarzystwo mają charakter otwarty i w większości przypadków są nieodpłatne, a informacje o nich ukazują się w mediach lokalnych i w Internecie. W 2018 roku GTPS obchodził 60-lecie działalności.

Celem Towarzystwa jest krzewienie wśród ludności województwa pomorskiego kultury i zamiłowań artystycznych, prezentowanie osiągnięć kulturalnych i artystycznych społeczeństwu województwa pomorskiego oraz wspieranie twórców kultury pomocą materialną i niematerialną. Dla osiągnięcia powyższego celu Towarzystwo:

 • organizuje akcje popularyzacji sztuki wspólnym wysiłkiem z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i artystyczną, głównie ze związkami twórczymi i państwowymi instytucjami,
 • organizuje konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy,
 • prowadzi działalność wydawniczą związaną z realizacją celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • współdziała z właściwymi stowarzyszeniami i innymi podmiotami, celem zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju twórczości artystycznej,
 • prowadzi działania w zakresie udzielania materialnej i niematerialnej pomocy twórcom w dziedzinie kultury,
 • pielęgnuje tradycje lokalne i regionalne
 • podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, sztuki i edukacji kulturalnej,
 • animuje kultury w społecznościach lokalnych,
 • wspiera integrację międzypokoleniową i międzyludzką,
 • wspiera współpracę twórców i odbiorców sztuki i kultury,
 • wspiera rozwój kultury poprzez edukację kulturalną i artystyczną,
 • promuje kulturę polską za granicą,
 • promuje digitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • rozwija dialog między krajami, narodami, grupami etnicznymi i językowymi,
 • współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach i profilu w kraju i za granicą,
 • wprowadza innowacyjne programy kulturalno-społeczne

źródło: Statut GTPS przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 21 września 2013 r., rozdział 2 – paragraf 5 i 6