regulamin

§ 1

Regulamin ustanawia zasady realizacji i finansowania wystaw w Galerii.

§ 2

Program wystawienniczy tworzą Kuratorzy powołani przez Zarząd na okres kadencji w składzie: dr hab. Marek Model – Wiceprzewodniczący Zarządu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – kierownik Galerii „Punkt” prof. Zbigniew Gorlak – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

§ 3

Kuratorzy weryfikują poziom artystyczny materiałów dostarczonych przez Wystawiającego oraz służą pomocą merytoryczną.


postanowienia ogólne
§ 4

W Galerii prezentują swoje prace zarówno członkowie GTPS, jak i artyści nienależący do stowarzyszenia. Członkowie GTPS raz na trzy lata mogą skorzystać z bezpłatnej wystawy. Opłacają wyłącznie koszty montażu i demontażu wystawy w łącznej kwocie 200 PLN brutto. Koszty ewentualnego poczęstunku pokrywa dodatkowo Wystawiający.


Postanowienia szczegółowe
§ 5

Wystawiający zgłaszający akces do wystawy przedkłada:

  • CV - życiorys twórczy
  • zdjęcia dzieł w wersji cyfrowej
  • projekt wystawy

§ 6

Po zakwalifikowaniu do wystawy przez Kuratora Wystawiający (niebędący członkiem GTPS lub będący członkiem GTPS z wykorzystaną opcją bezpłatnej wystawy) dokonuje na rzecz GTPS wpłaty za udostępnienie Galerii w wysokości 500 PLN brutto na jeden miesiąc przed ustalonym terminem wystawy. Dodatkowo pokrywa koszty montażu i demontażu wystawy w łącznej kwocie 200 PLN brutto. Wpłat można dokonać w Biurze GTPS lub na konto bankowe towarzystwa.

§ 7

Po stronie Wystawiającego leży dostarczenie wystawy do Galerii, etykietaż oraz wizualizacja zewnętrzna wystawy.

§ 8

Po stronie GTPS leży wysyłka zaproszeń w formie elektronicznej oraz przygotowanie ewentualnego poczęstunku wernisażowego.

§ 9

GTPS udostępnia przestrzeń wystawienniczą w Galerii „Punkt”. Ponadto zapewnia dozór wystawy, przesyłanie informacji do mediów lokalnych oraz opiekę kuratorską.

§ 10

Standardowo wystawa trwa trzy tygodnie i jest czynna w godzinach pracy Biura GTPS. Wystawiający dysponuje dwudniowym okresem poprzedzającym wystawę na montaż oraz takim samym czasem na demontaż. W przypadku nieodebrania prac w wyznaczonym terminie GTPS naliczy karę umowną w wys. 50PLN brutto za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Wystawiający przyjmuje do wiadomości, że Galeria i znajdujące się w niej dzieła nie są dodatkowo ubezpieczone od zdarzeń losowych, a także od kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Wystawiający pozostawia dzieła w Galerii na własne ryzyko.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga wyłącznie Zarząd GTPS.

§ 13

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.